Author Archives: admin

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone7

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone6

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone5

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone4

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone3

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone2

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone1

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]

Cách Tải Và Sử Dụng App Chỉnh Mây Lightleap Pro Trên IPhone

Bước 2: Chọn vào avatar thu nhỏ (góc bên phải phía trên màn hình) Bước 3: Lướt xuống dưới cùng và chọn “Đăng xuất”. Bước 4: Sau đó đăng nhập ID Apple của mình gửi vào. Bước 5: Chọn “Các lựa chọn khác”. Bước 6: Chọn “Không nâng cấp”. Bước 7: Chọn “Xong”. Bước 8: Chọn vào công cụ tìm kiếm. Bước 9: Tìm kiếm từ khoá “lightleap” và tải app về. Bước 10: Sau đó […]